Obchodní podmínky

I. úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě topeni-solarni-ohrev.cz (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy založené kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím se podřizují českému právu, zejména úpravě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě topeni.solarni-ohrev.cz je nové,  vyhovující všem normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.  Zboží je vybaveno českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

V případě, že byla sjednána platba kupní ceny předem, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, a tato nebude zaplacena ani do 14 dní od data uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší od samého počátku a prodávající není povinen dodat objednané zboží kupujícímu.

Prohlášení:

Ačkoliv se zde snažíme poskytovat co nejpřesnější informace o zboží, akceptujte prosím případné námi nezaviněné změny sortimentu, jeho konfiguraci apod. Pokud námi vystavené informace nebudou vyjadřovat aktuální stav nabídky, budete neprodleně informováni. 

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Zboží, které je skladem bude standardně expedováno do 1-5 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné většinou expedováno v rozmezí 7-14 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty bude o této skutečnosti zákazník telefonicky nebo e-mailem obeznámen.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. V případě platby převodem je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet prodávajícího.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo odmítnout potvrdit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila prodejní cena, za kterou prodávající nakupuje zboží od svého dodavatele. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. V tomto případě tedy k uzavření kupní smlouvy nedojde.

IV. Dopravní podmínky, poštovné

Prodávající upozorňuje, že údaje o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, výkonech a ostatních parametrech zboží, uváděné na webových stránkách, vycházejí z údajů výrobců.

Cena dopravy je platná pouze pro Českou republiku, doprava na Slovensko bude kalkulována individuálně.

Česká pošta - balík do ruky DR                      170,- Kč pouze balíčky do 7 kg

Česká pošta - balík do balíkovny NB             80,- Kč   pouze MALÉ balíčky do 5 kg

Toptrans do 30 kg                                             230,-

Toptrans do 70 kg                                             399,-

Toptrans do 120 kg                                           690,-

Toptrans nad 120 kg                                         1090,-

Doprava prodejcem po Praze                          100,-

vybrané zboží                                                    ZDARMA

Forma úhrady:

fakturou předem                                                0,- Kč   zboží je expedováno až po zaplacení faktury

dobírkou v hotovosti                                        50,- Kč

V případě nevhodně zvoleného typu přepravy si vyhrazujeme právo na její změnu.

V případě doručení poškozeného balíku je nutné ihned při převzetí sepsat s dopravcem škodový zápis, jinak později nelze reklamovat poničený obsah zásilky.  


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 V. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu topeni-solarni-ohrev.cz a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád internetového obchodu topeni-solarni.ohrev.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Upozornění

Při přebírání zásilky prosím věnujte pozornost při kontrole vnějšku obalu, obzvláště pak průrazům kartonu a deformacím rohu balíku. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud při kontrole narazíte na jakýkoli ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace. 

Kupující je zejména povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků, které by měl obdržet a za přítomnosti osoby, která zboží doručila, zkontrolovat zásilku.

V případě reklamace se pro urychlení obraťte přímo na autorizovaný servis (u vyhrazených plynových zařízení je to NUTNÉ).
Vyhnete se tím zbytečným nákladům za posílání zboží k nám.  Autorizované servisy nabízí možnost opravy přímo u vás či odvozu zdarma přímo do jejich servisu. Seznam servisních míst najdete na oficiálních stránkách výrobce, v návodu či záručním listě.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

V případě, že je kupujícím spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je oprávněn bez uvedení důvodů odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dní ode dne, kdy on, nebo osoba kupujícím určená, převzal zboží, které mu bylo dodáno na základě uzavřené kupní smlouvy.

(Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.)

 Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Pokud se tedy rozhodne spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 a následujících občanského zákoníku, měl by postupovat následovně:

Spotřebitel zašle prodávajícímu písemně či e-mailem vyrozumění, že odstupujete od kupní smlouvy, a to tak, aby toto oznámení bylo nejpozději 14. den po obdržení zboží odesláno prodávajícímu.

Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

Pokud se tak rozhodne, vrátí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu včetně příslušenství (záruční list, návod atd.) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je vrácené zboží poškozené, opotřebované nebo jinak neuvedené do původního stavu (např. je poškozen originální obal), může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody (např. náklady na uvedení do původního stavu) a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Vzor odstoupení od smlouvy: Word | PDF

VII. Vrácení peněz

Na veškeré u nás zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodu, pokud zákazník zašle zboží zpět na adresu: Roman Masničák, Pod Labuťkou 17, Praha 8 180 00 ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení zboží. Zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno a uloženo v originálním obalu. Při vrácení zboží uveďte prosím bankovní spojení .

Dle § 1820 odst. písm. g) občanského zákoníku nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu kupující.

PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZPĚT NEJSOU ZÁKAZNÍKOVI VRÁCENY NÁKLADY NA ZASLÁNÍ ZBOŽÍ!!

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je vrácené zboží poškozené, opotřebované nebo jinak neuvedené do původního stavu (např. je poškozen originální obal), může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody (např. náklady na uvedení do původního stavu) a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

NAŠE CENY SE ODVÍJEJÍ Z AKTUÁLNÍCH CENÍKŮ VÝROBCŮ , PŘI POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK BUDE OBJEDNAVATEL PŘEDEM INFORMOVÁN O PŘÍPADNÉM ZDRAŽENÍ ZBOŽÍ ZE STRANY VÝROBCE A PROTO NEGARANTUJEME CENY ZBOŽÍ V OJEDINĚLÝCH PŘÍPADECH !!

IX. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy věc převzal:

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

X. Ochrana osobních údajů

K objednání zboží není nutné se registrovat, ale je nutné vyplnit údaje potřebné pro řádné odeslání objednávky. Vaše osobní údaje budou zpracovávany jen za účelem zpracování objednávky po dobu záruky na zakoupené zboží.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny topeni-solarni-ohrev.cz,  nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte

Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Reklamační řád

Při doručení objednaného zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou.  Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít . O případném poškození zboží během přepravy poštou či kurýrní službou je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Převezme-li si kupující zboží bez výhrad – NEBUDEME brát na pozdější reklamace přepravy zřetel!!!

Reklamované zboží prosíme zašlete jako obyčejný balík na adresu: Roman Masničák, Pod Labuťkou 17, 180 00 Praha 8.

V případě reklamace se pro urychlení obraťte přímo na autorizovaný servis (u vyhrazených plynových zařízení je to NUTNÉ).
Vyhnete se tím zbytečným nákladům za posílání zboží k nám.  Autorizované servisy nabízí možnost opravy přímo u vás či odvozu zdarma přímo do jejich servisu. Seznam servisních míst najdete na oficiálních stránkách výrobce, v návodu či záručním listě.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v trvání 24 měsíců. Záruka počíná běžet okamžikem dodání zboží kupujícímu

U zboží, kde je výrobcem vyžadována odborná instalace proškolenou osobou nebo společností (např. plynové a elektrické kotle, bojlery apod.), je kupující povinen tuto odbornou instalaci zajistit. V případě, že tak neučiní, nebude reklamace vad uznána.

Pokud u zboží není seznam servisních středisek, uplatňuje kupující závadu na e-mailové adrese: info@masnicak.cz.  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu a podrobný popis závady. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží řádně zabalit. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, neodborné instalace, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v zásilce. Záruční listy při expedici nejsou vyplněny, protože ze zákona má zákazník 14 dní na odstoupení od smlouvy a většinou jsou součástí originálních balení. Ze zákona však při reklamaci stačí předložit nákupní doklad.

XII. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Česká obchodní inspekce je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, ve věcech prodeje zboží nabízeného prodávajícím.
V případě, že se spotřebitel domnívá, že jej podnikatel poškodil nebo nedostál svým závazkům, má možnost zahájit řízení ADR a pokusit se tak mimosoudní cestou domoci se jeho prostřednictvím nápravy. ADR návrh zpracuje a v případě, že požadavek spotřebitele shledá za důvodný, vyzve podnikatele k vyjádření za účelem smírného dořešení sporu. Podnikatel má povinnost ADR poskytnout součinnost. V případě, že podnikatel není ochoten na navrhovanou dohodu přistoupit, ADR může ve věci vydat nezávazné odůvodněné stanovisko, které může spotřebitel užít při jeho případných dalších krocích k zajištění svého nároku.
ADR se zabývá spory mezi spotřebiteli a podnikateli s bydlištěm či sídlem v jakékoli zemi Evropské unie.
Návrh na zahájení řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé. Neúspěšný pokus o řešení sporu je třeba při podání návrhu doložit. Ve věci také nesmí být dříve rozhodnuto soudem nebo jiným subjektem ADR. Řízení se nezpoplatňuje.
Návrh na zahájení řízení lze dohledat na webových stránkách ČOI: https://adr.coi.cz/cs.

Řízení o ADR je upraveno v § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Na základě § 20x zákona Česká obchodní inspekce stanoví pravidla ADR, kterými podrobněji upravuje postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf).
ADR je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

XIII. Recyklace

Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu!

Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus). V žádném případě nesmí použitý a nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.


Učinění objednávky znamená, že souhlasíte s těmito podmínkami!

Vyobrazení výrobků na webových stránkách je pouze informativní.
Změny parametrů zboží jsou vyhrazeny.  

 www.topeni-solarni-ohrev.cz

8.1.2022

EET

info@masnicak.cz
+420 775 308 750
+420 775 308 751

Dogest

Topení, solární ohřev, sanita

Napište nám    Navštivte nás na Facebooku

Položek:
Suma s DPH:
0
0 Kč
Do košíku

Přihlášení není vyžadováno
Zapomněl(a) jste heslo?
Nový zákazník

Naše nabídka

    0 Kč